Chicken Quesadilla

Koe-bah kau-bī ê Quesadilla

 

(台語羅馬拼音)

Quesadilla ē-ēng leh kóng-sī Mexico (Meh-si-ko) ê chian-piáⁿ. Goá sī kám-kak kap Italy (I-tah-lì) ê Panini ū tām-po̍h-á sio-kâng.  Quesadilla siuⁿ tiōng-iàu ê āⁿ tio̍h-sī cheese (chhi-si), kî-thaⁿ ê āⁿ ē-tàng sui lâng kah-ì choe piàn-hoà.

 

Châi-liāu:

Tortilla, 2 tiuⁿ

Cheddar cheese, 100g

 

Āⁿ:

Koe-bah: 100g

Le-bóng chiap, 1toa-thng-sî

Paprika, 2 sè-thng-sî

Oregano, 2 sè-thng-sî

Iâm kap o͘-hô͘-chio hún

Hiam-kiuⁿ-á, chhiat sè kak (bô chit-bī, bô siāng Meh-si-ko ê chhài)

Chhang-thâu, poan liap

Le̍k-sek ê tāi-tong-á, 1 liap

Thô͘-má-toh, 1 liap

Kan-á iû, sek-liōng (goá iōng chin-chió, bô ài chiah siuⁿ iû)

 

Choè-hoat:

1. Seng kā koe-bah siⁿ chi̍t-ē: Koe-bah chhiat kak, poan-ji̍p le-bóng chiap, nn̄g-chiong phang-liāu kap iâm iah-koh-ū o͘-hô͘-chio hún, seng khǹg chi̍t piⁿ.

2. Chhài-se ê châi-liāu long chhiat sè kak, cheese mā seng chhoah chhiam seng khǹg chi̍t piⁿ.

3. Chhá āⁿ: Iōng chian-poâⁿ, seng khǹg chi̍t tiuⁿ tortilla, pho͘ siong chi̍t poan ê cheese, chiah koh pho͘ siong āⁿ, choè-āu pho͘ siong lēng-goā chi̍t poan ê cheese, bīn-téng khàm tē-jī tiuⁿ tortilla. Chian kàu nn̄g bīn long chià, tioh ē-sái lo͘.

 

(台語漢字)

quesadilla 會用 leh 講是 mexico (墨西哥) ê 煎餅. 感覺 italy (義大利) ê panini 淡薄仔 相仝.  quesadilla siu 重要 ê 著是 – cheese, 其他 ê 會當 合意 變化.

 

材料:

tortilla, 2

cheddar cheese, 100g

 

:

雞肉: 100g

檸檬汁, 1大湯匙

paprika, 2 小湯匙

oregano, 2 小湯匙

烏胡椒粉

薟薑仔, ( 這味, 無像 Mexico ê )

蔥頭, 半粒

綠色 ê 大同仔, 1

蕃茄, 1

橄仔油, 適量 ( 真少, siu )

 

做法:

1. 雞肉 一下: 雞肉 , 拌入 檸檬汁, 二種芳料 益閣有 烏胡椒粉, khǹg .

2. 菜蔬 ê 材料 , cheese chhoah khǹg .

3. 炒餡: 煎盤, khǹg tortilla, 鋪上 一半的cheese, 才閣 鋪上 , 最後 鋪上 另外 一半的cheese, 面頂 第二 tortilla. , 會使

 

(中文漢字)

快速上菜的墨西哥三明治(煎餅)。覺得跟義大利的panini 很像呀!

 

材料: (兩人份)

Tortilla 兩張

Cheddar cheese 100g

 

餡料:

雞肉 100g

檸檬汁 1大匙

Paprika 2小匙

Oregano 2小匙

黑胡椒

辣椒丁 (沒有這味,不像墨西哥菜,我個人認為)

洋蔥 半顆

綠色大同 1

蕃茄 1

橄欖油 適量 (我用得很少,不想吃太油)

 

做法:

1. 先把雞肉醃漬一下: 雞肉切丁,拌入檸檬汁、兩種香料和鹽巴與黑胡椒,放一旁。

2. 蔬菜材料都切丁。Cheese先刨好放一旁。

3. 炒餡料: 油鍋炒蔬菜料,接著放入醃漬的雞肉丁、辣椒丁,拌炒到熟,調味一下,撈起。

4. 煎餅: 平底鍋,先放一張tortilla,鋪上一半的cheese,再鋪上餡料,最後鋪上另外一半的cheese,上面蓋上第二張tortilla。煎到兩面都金黃色,就可以起鍋了。

 

Share/Bookmark

    全站熱搜

    chhubietupang 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()