Apple Turnover

Saⁿ-kak hêng ê lín-gò͘ phài piáⁿ

三角形的lín-gò派餅

 

(台語羅馬字+漢字)

Lín-gò͘ āⁿ ê pō͘-hūn, chhiáⁿ chham-khó lín-gò͘ phài ê kài-siāu.

So͘ sú-iōng ê mā-sī so͘-iû mī-hún phoê, lēng-goā, mā ài nama khu-lín (whipped cream/phah hoat ê khu-lín-mu)

 

Lín-gò餡的部份, 請參考lín-gò的介紹

所使用的嘛是酥油麵粉皮, 另外, 嘛愛nama khu-lín (whipped cream/打發的鮮奶油)

 

choè-hoat: 做法:

So͘-iû mī-hún phoê chhiat chha-put-to 12cm x 12cm ê toa-sè, sám soa-thn̂g tī leh mī-hún phoê ê bīn-téng, koh chhiat choè saⁿ-kak-hêng, khǹg-ji̍p hang-lô͘, iōng 180°C hang 20 hun-cheng. Theh chhut—lâi khǹg ho͘ liâng.

 

酥油麵粉皮切差不多12cm x 12cm 的大細, 摻砂糖佇leh 麵粉皮的面頂, 閣切做三角形, khǹg入烘爐, 180°C20分鐘

 

Āⁿ ê pō͘-hūn mā-sī seng chún-pī hó, khǹg ho͘ liâng.

 

餡的部份嘛是先準備好, khǹg乎涼

 

choè-āu, tio̍h-sī kā só͘-ū ê châi-liāu long kap khí-lâi. Kā lín-gò͘ āⁿ pau leh nn̄g tiuⁿ so͘-iû phoê ê tiong-ng, chek chi̍t koa nama khu-lín, tioh oân-sêng a.

 

最後, 著是所有的材料攏及起來. Kā lín-gò 餡包leh兩張酥油皮的中央, 擠一寡nama khu-lín, 著完成啊!

 

Ū-kàu kan-tan koh sek-ha̍p chhiu-thiⁿ ê tiⁿ-lō͘!

 

有夠簡單閣適合秋天的甜路!

 

(中文)

蘋果餡料的部份,請參考apple pie的內容。

所使用的還是puff pastry,另外,還需要打發的鮮奶油(whipped cream)

 

做法:

派皮約12cm x 12cm大小,派皮上灑上砂糖,切成三角形後,放入烤箱,以180°C烤約20分鐘。拿出來放涼,備用。

 

蘋果餡料的部份也是,事先做好後,放涼。

 

組合的方式就是把蘋果餡料夾派皮中間,擠上鮮奶油裝飾,即可。

 

 

超極簡單又適合秋天享用唷! (蘋果+肉桂,再秋天也不過!)

 


Share

    全站熱搜

    chhubietupang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()