Peri Peri (Piri Piri)

 

(台語羅馬拼音)

Peri Peri (Piri Piri) pún-lâi sī chi̍t-chiong hiam-kiuⁿ-á ê mia, iōng che lai choe hiam-kiuⁿ-á chiùⁿ tioh kāng-khoán kiò-choè Peri Peri (Piri Piri sī Phû-tô-gê bûn). Peri Peri ê kóng-hoat lâi-chū Lâm-hui. Tī Eng-kok, ū chi̍t keng liân-só chhan-koán - Nando’s - tio̍h-sī boē chit-chióng chiùⁿ-liāu khì siⁿ ê hang koe-bah. Khoaⁿ ē-kha ê châi-liāu ē-ēng ioh-tioh, chit-chióng hiam-kiuⁿ-á chiùⁿ sī khah oá sng koh hiam ê kau-bī. Beh goā hiam tioh ài khoàⁿ ka-kī ē-tàng chiap-siu ê têng-tō͘, sui lâng khoaⁿ beh chham goā-ché ê hiam-kiuⁿ-á.

 

Kin-á-ji̍t tioh lai choe Peri Peri hang koe-bah kap chui-bi̍t-thô͘ salsa.  Chui-bi̍t-thô͘ salsa chiah khí-lâi tiⁿ tiⁿ, tú-tú-á-hó ē-tàng su-oān Peri Peri ē kàng ē hiam ê chhì-kek. Seng kài-siāu Peri Peri chiùⁿ ê choè-hoat, bîn-á-chài chiah koh kài-siāu chui-bi̍t-thô͘ salsa ê choè-hoat lo͘.

 

Peri Peri chiùⁿ-liāu ê châi-liāu kap choè-hoat:

Kan-á iû, 50ml

Iâm, 2 sè-thng-sî

Tiⁿ âng chio, poan liap (iōng paprika tioh ē-sái)

Peh/âng phû-tô chiú chò͘, 70ml

Le-bóng chiap, poan liap

Soàn-thâu, 2~3 liap

Oregano, 2 toa-thng-sî

Hiam-kiuⁿ-á, sûi-ì

 

Choè-hoat:

1. Hiam-kiuⁿ-á kap soàn-thâu seng chhiat hó (m̄-bián siuⁿ iù)

2. Theh chi̍t kha tiáⁿ, seng tó iû, khian-phang soàn-thâu.

3. Pîn-thâu ka-ji̍p tiⁿ âng chio hún (paprika), chò͘, le-bóng chiap. Ho͘ só͘-ū ê châi-liāu tī tiáⁿ lai kun chi̍t-ē. Hoé kuiⁿ tiau.

4. Ka-ji̍p iâm, hiam-kiuⁿ-á, oregano liáu-āu, lā ho͘ chiâu-ûn, khǹg ho͘ liâng.

5. Iōng kó-chiap ki pháng ho͘ iù, tio̍h-sī chiùⁿ-liāu.

 

Siⁿ koe-bah kap kún chiùⁿ-liau:

Koe-bah siⁿ koè-bîn, iōng hang-lô͘ 200°C hang 25 hun-cheng chó-iū.

Siⁿ liāu tī tiáⁿ kún chi̍t-ē, lâm leh hang ho͘ ê koe-bah, tioh oân-sêng a.

 

(台語漢字)

Peri Peri (Piri Piri) 本來是一種薟薑仔的名, 用這來做薟薑仔醬著共款叫做Peri Peri (Piri Piri 是葡萄牙文) Peri Peri 的講法來自南非. 佇英國有一間連鎖餐館 – Nando’s – 著是賣一種醬料去豉的烘雞肉. 看下腳的材料會用臆著, 一種薟薑仔醬是卡倚酸閣辛的口味. 欲偌辛著愛看家己會當接受的程度, 隨人看欲摻偌濟的薟薑仔.

 

今仔日著來做Peri Peri烘雞肉及水蜜桃salsa. 水蜜桃salsa 食起來甜甜, 拄拄仔好會當紓緩Peri Perikàng會辛的刺激. 先介紹Peri Peri 醬的做法, 明仔載才閣介紹水蜜桃salsa的做法嘍.

 

Peri Peri 醬料的材料及做法:

橄仔油, 50ml

, 2 細湯匙

甜紅椒, 半粒 (paprika著會使)

/紅葡萄酒醋, 70ml

檸檬汁, 半粒

蒜頭, 2~3

Oregano, 2 大湯匙

薟薑仔, 隨意

 

做法:

1. 薟薑仔及蒜頭先切好 (毋免siuⁿ幼)

2. 提一卡鼎, 先倒油, 掔芳蒜頭

3. 憑頭加入甜紅椒粉(paprika), , 檸檬汁. 所有的材料佇鼎內滾一下. 火關掉.

4. 加入鹽, 薟薑仔, oregano 了後, 撓乎齊勻, khǹg乎涼.

5. 用果汁機紡乎幼, 著是醬料

 

豉雞肉及滾醬料:

雞肉豉過眠, 用烘爐200°C 25分鐘左右.

豉料佇鼎滾一下, leh烘好的雞肉, 著完成啊.

 

(中文漢字)

Peri Peri (Piri Piri)原本是一種辣椒的名字,拿這種辣椒來做成辣椒醬,也就稱為Peri Peri (Piri Piri則是葡萄牙文)Peri Peir的名稱來自南非。在英國,連鎖的烤雞餐館-Nando’s 就是主賣這種醬料醃漬的烤雞。看底下的材料就可以猜想得到,這種醬料屬於酸辣的口味,至於要多辣,就看自己的接受度,添加辣椒的量即可。

 

今天就介紹Peri Peri烤雞佐水蜜桃salsa。水蜜桃salsa吃起來甜甜的,剛好可以舒緩Peri Peri辣味的刺激感。先介紹Peri Peri醬的製作。明天介紹水蜜桃salsa!

 

Peri Peri sauce的材料和做法:

 

50ml olive oil

2 teaspoon salt

Half sweet red pepper (沒有的話用paprika代替)

70ml 白酒/紅酒醋

半顆 檸檬汁

2-3 garlic

2 tablespoon oregano

辣椒 看要多辣

 

做法:

1.      切辣椒 蒜頭

2. 起油鍋 爆香蒜頭

3. 依序放入 甜椒 擠入檸檬汁 稍微滾一下

4. 加入鹽巴 辣椒 oregano 攪拌均勻 放涼

5. food processor打碎 就是醬汁

 

Share

    全站熱搜

    chhubietupang 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()